email us| Contact  

Home  |  Login/Register

Important Delivery Notice (please read carefully)
  • INTERNATIONAL ORDERS – Please email us directly at epos@groep7.co.za for a postage quote.
  • SA DELIVERY OPTIONS – Please note prices will calculate automatically depending on the items & weight in your shopping cart, the below prices are applicable to orders of 1 – 10 books. Please send a direct email to epos@groep7.co.za  for any order larger than 10 books.
    • Aramex R110 (provide street address, delivery usually between 4-6 working days) OR
    • The courier guy R70 (ONLY PTA & JHB, provide street address, delivery usually between 2-3 working days)

Iphasi Elisizungezileko : Joan Groenewald

A5, 77p. IsiNdebele

SKU: 978-1-928434-08-5 Categories: ,

R160.00

Ubugqila! Nanyana lokhu kwapheliswa begodu kujeziswa mthetho, umkhuba onelunya lo notjengisa ukungaphucuki uragela phambili uyenzeka. Umkhuba lo ulimaza ngendlela embi khulu iingidi zabantu abanganacala. Ngombana indaba le iyalumela, soke sivala amehlo senze ingasuthi asiboni ukuthi abantu bahlukumezeka khulu ngebanga lomkhuba lo. Iingidi! Iye, iingidi zabantu abanganacala basathengiswa nanamhlanje. Umkhuba lo ophathisa iinhloni kufanele wazeke begodu sivume ukuthi uyenzeka ukuze sikghone ukuwehlula. Ngokwemvelo embi yomkhuba lo nokufihlakala kwawo akusilula ukuthi umphakathi ungabona amatshwayo wobungozi. Incwadi le ikunikela ilwazi ngendlela yeemfundo zamacala namkha iindatjana eziliqiniso ukuze ukghone ukwazi ukuthi khuyini okufanele ukuyelele. Zivikele wena nalabo obathandako begodu uyelele amatshwayo akutjelako ukuthi usengozini. Abantu abenza ubugebengu lobu kungaba malunga womndeni, umngani namkha umuntu odlulana naye endleleni. Dlulisela ilwazi leli ebantwini abanengi ngendlela ongakghona ngayo. Lokho kungasindisa ipilo yomuntu. Nawungakwenzi lokho – unesiqiniseko esingangani ukuthi ungazimbi uzokuphunyurha?