Iphasi Elisizungezileko - Joan Groenewald Maximize

Iphasi Elisizungezileko - Joan Groenewald

IsiNdebele, A5, 77p.

More details

ISBN: 978-1-928434-08-5

R 160,00

Ubugqila! Nanyana lokhu kwapheliswa begodu kujeziswa mthetho, umkhuba onelunya lo notjengisa ukungaphucuki uragela phambili uyenzeka. Umkhuba lo ulimaza ngendlela embi khulu iingidi zabantu abanganacala. Ngombana indaba le iyalumela, soke sivala amehlo senze ingasuthi asiboni ukuthi abantu bahlukumezeka khulu ngebanga lomkhuba lo. Iingidi! Iye, iingidi zabantu abanganacala basathengiswa nanamhlanje. Umkhuba lo ophathisa iinhloni kufanele wazeke begodu sivume ukuthi uyenzeka ukuze sikghone ukuwehlula. Ngokwemvelo embi yomkhuba lo nokufihlakala kwawo akusilula ukuthi umphakathi ungabona amatshwayo wobungozi. Incwadi le ikunikela ilwazi ngendlela yeemfundo zamacala namkha iindatjana eziliqiniso ukuze ukghone ukwazi ukuthi khuyini okufanele ukuyelele. Zivikele wena nalabo obathandako begodu uyelele amatshwayo akutjelako ukuthi usengozini. Abantu abenza ubugebengu lobu kungaba malunga womndeni, umngani namkha umuntu odlulana naye endleleni. Dlulisela ilwazi leli ebantwini abanengi ngendlela ongakghona ngayo. Lokho kungasindisa ipilo yomuntu. Nawungakwenzi lokho - unesiqiniseko esingangani ukuthi ungazimbi uzokuphunyurha?

No customer comments for the moment.

Write your review

Iphasi Elisizungezileko - Joan Groenewald

Iphasi Elisizungezileko - Joan Groenewald

IsiNdebele, A5, 77p.

Write your review

Cart  

No products

R 0,00 Shipping
R 0,00 Total

Cart Checkout